OGŁOSZENIE O KASACJI (NISZCZENIU) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA DANYCH OSOBOWYCH

09.04.2024

Działając na podstawie art. 29 ustawy z dnia 06 listopada 2008r o prawach pacjenta (t.j. DZ. U. z
2020r. Poz 849t.j.) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bacieczki informuje, że ze względu na
upłynięcie okresu przechowywania, indywidualna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby
będzie przekazana do zniszczenia (kasacji) w sposób uniemożliwiający identyfikację danych.
Planowane jest niszczenie historii chorób pacjentów, u których ostatni wpis do dokumentacji
medycznej był dokonany do 31.12.2003r.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginałów w/w wymienionej dokumentacji proszone są o
złożenie wniosku:

 • bezpośrednio w rejestracji poradni przy ul. Kołłątaja75 lub ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, w
  godzinach pracy poradni tj. od 8:00 do 18:00
 • za pośrednictwem poczty na adres;

  NZOZ Bacieczki
  ul. Kołłątaja 75
  15-774 Białystok
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ; nzozbacieczki@wp.pl

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

 • pacjent,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
 • osoba upoważniona przez pacjenta
 • osoba bliska- po śmierci pacjenta, chyba że udostępnianiu sprzeciwia się inna osoba bliska lub
  sprzeciwił się temu pacjent za życia

Termin składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia
upływa z dniem 31.05.2024 (w przypadku wniosku przesłanego poczta decyduje data wpływu
korespondencji). Po upływie tego terminu dokumentacja zostanie zniszczona i nie będzie możliwości jej
odbioru.
Wzór wniosku o wydanie dokumentacji medycznej znajduje się na stronie www.lekarz-bialystok.pl i w
rejestracjach Poradni.

Oryginalny komunikat:
Ogloszenie-o-kasacji-dokumentacji-medycznej-bez-mozliwosci-odtworzenia.odt

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej:
Wniosek-o-udostepnienie-dokumentacji-do-zniszczenia.odt